LBKS

Įvyko Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimo Suvažiavimas

2023 m. lapkričio 18 d. Kauno r., Raudondvario pilies ansamblio erdvėse įvyko iškilmingas ataskaitinis rinkiminis Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimo (LBKS) Visuotinis narių susirinkimas – Suvažiavimas.

Suvažiavimo metu išklausytos LBKS Vado Egidijaus Matulevičiaus, Kanclerės Jovitos Antanaitienės ataskaitos; aptarta įvykdyta veikla, renginiai; pasidžiaugta plataus Lietuvos visuomenės susidomėjimo ir tarptautinio pripažinimo sulaukusiomis  Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimo narių iniciatyvomis.

Aptarti reikšmingi pastarųjų metų istorinės atminties išsaugojimo darbai (ypatingai sveikintinas ir pažymėtinas skulptūrinės kompozicijos, skirtos Melno taikos 600-ųjų metinių sukakčiai paminėti, pastatymas Sudargo m., Šakių r. 2022 m. – įvykdytas išskirtinai visuomeninių organizacijų iniciatyva, savivaldos atstovų parama ir rėmėjų lėšomis); pažymėtina ir reikšminga publicistikos darbų leidyba, ypač jos sklaida jaunimo, moksleivių tarpe, skatinant bendradarbiauti leidinių sudaryme ir t.t.

Suvažiavimo metu įvyko LBKS Vado, Kanclerio, Revizoriaus, LBKS Legitimacijų Tarybos rinkimai 2023 – 2027 m. kadencijai.

Išrinkta:

Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimo Vadė – Kristina Giedraitienė;

Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimo Kanclerė  – Jovita Antanaitienė;

Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimo Legitimacijų Taryba: 

Pirmininkas, narys Ignas Raila. Nariai – Prof. Habil. dr. Arvydas Palevičius, Dr. Gėlė Minkuvienė, Vilius Bučys, Petras Piekus.

Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimo Revizijos komisijos pirmininkas Antanas Sirtautas.

Suvažiavimo metu numatyti artimiausių darbų projektai, svarstytos iniciatyvos; bendradarbiavimo aspektai, svarbūs Lietuvos ir tarptautiniu mastu, išsaugant istorinės atminties paveldą, kultūrinį istorinį palikimą.

 

LBKS informacija

LBKS

Naujas žurnalo „Lietuvos bajorų Metraštis. Laikas ir likimai. Nr. 3., 2023 m.“ numeris.

Malonu pasidžiaugti, kad išleistas naujas Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimo

žurnalo „Lietuvos bajorų Metraštis. Laikas ir likimai. Nr. 3., 2023 m.“ numeris.

Tekstų autoriai – mokslininkai, istorijos žinovai, kraštotyrininkai, LBKS Draugijų nariai, o kas ypač džiugina – ir jaunieji šeimų archyvų tyrėjai – daugiau nei du dešimtmečius vykstančio visos Lietuvos moksleivių konkurso „Giminės Medis“ 2022 m. laureatai.

Leidinio išskirtinumas – ir publikuojamos KABD nario p. Vitolio Sekliuckio fotografijos, vertinimo komisijų pripažintos prestižinių tarptautinių konkursų formatuose.

Žurnalo tiražas – 160 vnt., išleido spaustuvė „Morkūnas ir Co“, Kaunas.

Žurnalas išleistas geradarių lėšomis – Jums ir tekstų autoriams žurnalus dovanojame.

Visus susidomėjusius ir svarstančius tapti būsimo leidinio numerio bendraautoriais, taip pat norinčius žurnalą įsigyti maloniai prašome kreiptis el.p. krgiedraitiene@gmail.com

Prasmingo laiko su žurnalu!

 

Kristina Giedraitienė

KABD Vadė

 

Renginiai

Forumas dvarų paveldo aktualijoms aptarti

2023 m. spalio 24 d. Lietuvos Respublikos Prezidento rūmuose įvyko Lietuvos Respublikos Prezidento inicijuotas ir  kartu su Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Valstybine kultūros paveldo komisija, Kultūros paveldo departamentu prie Lietuvos Kultūros ministerijos parengtas forumas dvarų paveldo aktualijoms aptarti.

 

Forumo metu Lietuvos Respublikos institucijos, organizacijos, ekspertai, dvarų valdytojai diskutavo apie dvarų sodybų apsaugos teisinio reguliavimo, tyrimų, valdysenos ir įveiklinimo iššūkius. Buvo aptartos galimybės ir potencialas, kuriuos vietos bendruomenėms, savivaldai ir visai šaliai atveria kultūros paveldo objektų išsaugojimas bei atvėrimas visuomenei.

Išskirtinis forumo dalyvių dėmesys buvo skiriamas instrumentams, kurie dvarų sodybų apsaugai gali turėti esminę reikšmę: diskutuota apie naują Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymo redakciją, aptarti dvarų apsaugos programos kontūrai, pristatytos ekspertinių institucijų perspektyvos ir vertinimai dėl neprivatizuotinų dvarų sąrašų sistemiškumo ir kompleksiškumo.

Diskusijų metu Lietuvos bajorų kraštų susivienijimo atstovė Kristina Giedraitienė konferencijos dalyvius supažindino su šių dienų aktualiu klausimu – vykdant atsinaujinančių elektros gavybos šaltinių plėtrą, įrengiamus didelio aukštingumo vėjo jėgainių parkus Lietuvos teritorijoje. Šie dariniai esmingai keičia šimtmečius kurtą kraštovaizdį, grėsmingai priartėja prie kultūros paveldo objektų, regioninių parkų, hidrografinių draustinių. Renginio metu svarstyta šiai svarbiai temai parengti atskirą diskusiją.

 

Parengta pagal Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos informaciją.

LBKS informacija

Nuotraukų autoriai – Artūras Giedraitis; Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos nuotraukos/ Robertas Dačkus

LBKS

LBKS susirinkimas

Gerb. Lietuvos bajorų kraštų susivienijimo nariai.
Kviečiame Jus į LBKS visuotinį narių susirinkimą-suvažiavimą.
Susirinkimas įvyks 2023 m. lapkričio 18 d. (šeštadienį) 12 val. Kaune Papilio g. 9.
Darbotvarkėje:
1. LBKS vado ataskaita.
2. LBKS kanclerio ataskaita
3. LBKS revizoriaus ataskaita
4. LBKS Legitimacijų tarybos pirmininko ataskaita.
5. LBKS narių pasisakymai.
6. LBKS vado rinkimai.
7. LBKS Legitimacijų tarybos rinkimai.
8. Diskusijos
Sveikinimai

Kauno apskrities bajorų draugijos vadovei įteiktas apdovanojimas

2023 m. rugpjūčio mėn. Kauno apskrities bajorų draugijos vadovei įteiktas garbingas apdovanojimas – Kristina GIEDRAITIENĖ už svarų indėlį į Kauno miesto kultūrinį ir socialinį gyvenimą, neatlygintiną paramą istoriniams objektams išsaugoti ir pilietinių iniciatyvų įgyvendinimą apdovanota Kauno miesto burmistro Jono Vileišio pasidabruotu medaliu.

 

 

 

KABD informacija

Renginiai

Bajorystės Pripažinimo Aktų įteikimo iškilmės Palėvenėje

2023 m. liepos 29 d. įvyko iškilmingas Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimo renginys – Bajorystės Pripažinimo Aktų įteikimo iškilmės Palėvenėje.

Šventė prasidėjo Šv. Mišių auka už bajorų gimines Šv. Domininko bažnyčioje Palėvenėje, kurias aukojo Šv. Domininko bažnyčios klebonas teol. m dr. kunigas Rimantas Gudelis.

   

Šv. Mišių metu giedojo parapijos choras (vadovė p. Gintautė Bakanavičienė). Gausiai susirinkusieji šventės dalyviai, svečiai išgirdo išsamų pasakojimą apie Palėvenės bažnyčios istoriją amžių tėkmėje.

Iškilmingo renginio vedantysis p. Artūras Giedraitis perskaitė susirinkusiems svečiams padėką, kurią Asociacijai Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimas  perdavė Lietuvos Respublikos Seimo narė p. Angelė Jakavonytė. Padėkos tekste be kita ko sakoma:

„…Nuoširdžiai dėkoju Jums už Jūsų prasmingus ir kilnius darbus Lietuvos labui. Dėkoju už Jūsų pilietiškumą, patriotizmą, už prasmingą iniciatyvą atminimo ženklu – skulptūrine kompozicija – įamžinti reikšmingo Lietuvai istorinio įvykio – Melno taikos sutarties – 600-ąsias metines Sudargo mieste… Ir šis atminimo ženklas ir kita istorinę atmintį įprasminanti Jūsų veikla yra neįkainojamas indėlis į visuomenės patriotinį ugdymą bei Lietuvos valstybingumo stiprinimą…“

       

 

Po Šv. Mišių ir Bajorystės Pripažinimo Aktų įteikimo ceremonijos, šventė tęsėsi Palėvenės dvaro sodyboje, kurioje kasmet bajorus nuoširdžiai pasitinka p. Nijolė Milaknienė, p. Daiva ir p. Egidijus Matulevičiai.

Ši, jau gilia tradicija tapusi bajorų vasaros susibūrimo šventė vėl sukvietė gausų būrį svečių – bajorai atvyko iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Palangos, Tauragės, Šiaulių, Telšių…

Kviestiniai šventės dalyviai – Veliuonos kultūros centro nariai (vadovė p. Irma Svetlauskienė) parengė teatralizuotą programą, skirtą Renesanso kultūrai, pakvietė bajorus į istorinių šokių pamoką…

     

Nuoširdus bendravimas, bičiulystė, geranoriškumas, bendrų prasmingų darbų aptarimas ir naujų numatymas, kvietimai vėl ir vėl susitikti – reikšminga bajorų veiklos erdvė, kurioje telkiasi protėvių atminimą ir priesakus gerbiantys bajorų ainiai.

Tad teaidi garbingas Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimo šūkis – In Honorem Progenitorum! Protėvių Garbei!

 

Parengė Kristina Giedraitienė

KABD Vadė

Renginiai

Praeities atspindžiai leidiniuose – popietė Kidulių dvare

Gražia tradicija yra tapę nuolat rengiami arbatos vakarai Kidulių dvare (Šakių r.).

 
2023 m. liepos 5 d. teatralizuotas vakaras istoriniame Kidulių dvare buvo ypatingas: vakaro svečiai –
Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos nariai Kristina ir Artūras Giedraičiai pristatė LGHD
sumanytą ir rėmėjų lėšomis išleistą monografiją „Signatarų genealogijos. 1918 m. vasario 16 d.
Lietuvos Nepriklausomybės Akto Signatarai“.

 
Gausiai susirinkę klausytojai, Kidulių bendruomenė, Šakių r. savivaldos atstovai, Vilkaviškio turizmo
ir informacijos centro darbuotojai susipažino su monografijos sukūrimo, leidybos ypatumais,
bendroje diskusijoje buvo aptartos istorinės atminties išsaugojimo aktualijos, nuskambėjo kvietimas
labiau pažinti Lietuvą kūrusių ir šiandien kuriančių žmonių gyvenimus; jaunąją kartą sudominti sava
istorija – šeimos, giminės, krašto, Valstybės; išsaugoti ateities kartoms privačius giminių archyvus,
dokumentų rinkinius, nuotraukų albumus – kaip nenutrūkstamą Valstybės kūrimo giją.


LBKS informacija

Renginiai

Istorinėje Dubičių vietovėje iškilmingai paminėtos 1863–1864 m. sukilimo 160-osios metinės

2023 gegužės 5 d. Dubičiuose, Varėnos r., iškilmingai paminėtos 1863–1864 m. sukilimo
160-osios metinės bei pagerbtas 1863 m. sukilimo prieš carinę Rusiją dalyvių – Liudviko
Narbuto ir jo bendražygių – atminimas. Šis sukilimas buvo solidari keturių tautų kova,
siekiant susigrąžinti laisvę ir išsivaduoti iš Rusijos imperijos.

 
Minėjimas prasidėjo pėsčiųjų žygiu nuo L. Narbuto žūties vietos iki Dubičių Švč. Jėzaus
Širdies bažnyčios. Vėliau šioje bažnyčioje buvo aukojamos Šv. Mišios, po kurių minėjimas
persikėlė prie 1863 m. sukilimo dalyvių paminklo. Susirinkusieji pagerbė sukilimo dalyvių
atminimą, buvo prisiminta sukilėlių žūties istorija.

 
Renginyje dalyvavo Varėnos rajono savivaldybės ir partnerių iš Lenkijos Respublikos
Myslibužo (Myślibórz, iki 1945 m. Soldin) apskrities administracijų nariai, Myslibužo S.
Dariaus ir S. Girėno vardo gimnazijos mokiniai, Lenkijos Respublikos ambasados Lietuvoje,
Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerijos atstovai, Nevyriausybinių organizacijų,
stiprinančių Lietuvos valstybės gynybinius pajėgumus koordinacinės tarybos (NOKT)
nariai, asociacijos Lietuvos bajorų kraštų susivienijimo atstovai, Valstybės sienos apsaugos
pareigūnai, šauliai, istorinės atminties organizacijų nariai.
Renginio metu grojo Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų orkestras, vyko Kauno pavieto
Laisvųjų šaulių pasirodymas.

 
NOKT, LBKS vardu susirinkusius šventės dalyvius pasveikino Kristina Giedraitienė –
apžvelgė visuomeninių organizacijų veiklos svarbą, išsaugant ir perduodant jaunajai kartąi
istorinį paveldą, ypač iššūkių kupiname dabarties pasaulyje.
Istorinės atminties organizacijų vardu Artūras Giedraitis ir Kristina Giedraitienė Varėnos
rajono savivaldybės merui Algiui Kašėtai, Lenkijos Respublikos Myslibužo apskrities
vadovui Andrzej Potyra ir Lenkijos ambasados Lietuvoje pirmajam sekretoriui Daniel
Slupek įteikė VšĮ LDK atminties rūmai ir asociacijos Lietuvos bajorų kraštų susivienijimas
iniciatyva išleistus albumus „Praeities artefaktai“ (Dubičiai, 2019 m., sudarytojai prof.
habil. dr. Arvydas Palevičius bei poetas Gintaras Patackas), pabrėždami svarbių Lietuvai
istorinių įvykių minėjimo Dubičiuose tęstinumą: prisiminta, kad 2019 spalio 13 d. J. E.
Vyskupas Arūnas Poniškaitis ir Dubičių parapijos kunigas klebonas Almantas Kibirkštis
Dubičių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios šventoriuje pašventino paminklą „Rūpintojėlis“
(autorius skulptorius Saulius Kriščiukaitis), kuris dedikuotas svarbioms Lietuvai istorinėms
datoms – Liublino unijos 450 metų jubiliejui ir  1920 07 12 taikos sutarties tarp Lietuvos
ir Rusijos 100-osioms metinėms – paminėti. Paminklo pastatymo ir renginio iniciatoriai,
vykdytojai bei rėmėjai buvo Lietuvos bajorų kraštų susivienijimas, LDK atminties rūmai,
Šv. Adalberto – LDK – riterių ordino Ričardo Kliučinsko fondas, Dubičių parapijos
bendruomenė, Kaniavos seniūnija.

 
Dubičiai (Varėnos raj.) kronikose minimi nuo 1365 m. Čia stovėjo gynybinė pilis, vėliau
Lietuvos Valdovų  dvarvietė. 1863 m. gegužės 4 d. sukilimo vado Liudviko Narbuto (istoriko
T. Narbuto sūnaus) būrys buvo užpultas Rusijos kariuomenės dalinio 4 km nuo Dubičių
kaimo. Per kautynes Liudvikas Narbutas žuvo. Kautynėse kartu su vadu žuvo 13 sukilėlių, jie
buvo palaidoti bendrame kape, Dubičiuose, kur 1933 m. pastatytame paminkle įrašytos
žuvusiųjų pavardės ir sukilėlių šūkis „Už jūsų ir mūsų laisvę“.

 

Parengė Kristina Giedraitienė
KABD Vadė
Autorės nuotraukos

Renginiai

Signatarų genealogijos

LNM Signatarų namuose visuomenei pristatyta Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos sumanyta ir išleista knyga „Signatarų genealogijos. 1918 m. Vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai“.

 

Kolektyvinės monografijos sutiktuvės įvyko 2023 m. vasario 23 d., ketvirtadienį, LNM Signatarų namuose, Vilniuje.

Į iškilmingą šventę atvyko knygos tekstų autoriai, Signatarų giminių palikuonys, visuomenininkai, Lietuvos archyvų, muziejų, valstybinių institucijų atstovai,  LNM Signatarų namų moksliniai darbuotojai, knygos rėmėjai – visi, padėję išleisti šią unikalią savo turiniu knygą.

Renginį moderavo dr. Valdas Selenis. Sveikinimo žodį gausiai susirinkusiems svečiams tarė prof. Liudas Mažylis, LR Seimo narė Angelė Jakavonytė, LR Ministrės Pirmininkės patarėjas Darius Žeruolis, p. Nijolė Petrulytė – Štriupkuvienė, LGHD nariai Kristina GiedraitienėSigita GasparavičienėVidimantas KučasVilius BotyriusSaulius Žaldokas, gyd. Vilma Daugėlienė, skulptorius Saulius Kriščiukaitis.

Šios knygos sudarymą, leidybą inicijavo visuomeninė organizacija – asociacija Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugija.

Kelerius metus Lietuvos ir užsienio archyvuose intensyviai dirbo keturiolika Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos narių, genealogijos tyrėjų, istorikų.

 

Monografijoje pateikiami  kiekvieno signataro genealogijos apžvalginiai straipsniai su šaltinių nuorodomis ir nuotraukomis, kurios saugomos ne tik Lietuvos archyvuose, muziejuose, bet ir signatarų giminių rinkiniuose, tad dauguma jų publikuojamos pirmą kartą. Remiantis  archyviniais dokumentais, sudarytos signatarų genealoginės schemos. Metrikinių dokumentų kopijos iš lotynų, lenkų, rusų ir kt. kalbų išverstos į lietuvių kalbą, knygoje pateikiamos išsamios vietovardžių ir asmenvardžių rodyklės.

 

Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugija yra nepelno siekianti organizacija veikianti pagal LR asociacijų įstatymą, jos nariai dirbo visuomeniniais pagrindais, knyga išleista aukotojų lėšomis. Finansinę paramą suteikė asociacijos „Kauno apskrities bajorų draugija“, „Lietuvos bajorų kraštų susivienijimas“.

Ruošiant leidinį, bendradarbiauta  su VšĮ „Pasaulio lietuvių centras“ ir spaustuve UAB „Petro ofsetas“. Knygos tiražas – 700 egz., apimtis – 528 psl.

Metų eigoje leidinį numatoma pristatyti renginių metu visoje Lietuvoje.

Kristina Giedraitienė

Kauno apskrities bajorų draugijos Vadė

Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos vadovė

Renginiai

Naujųjų Metų šventė 2023 m. sausio 7 d. Kaune Lietuvos Karininkų Ramovėje Kunigaikščių menėje

Nutolo metai – kiekvienam iš mūsų atnešę savų išbandymų, darbų, lūkesčių…

Naujuosius pasitinkame su viltimi – tikėjimu, kad negandos nutols, taikos laikas išliks, visus suburs bendras darbas artimo gerovei ir Tėvynės labui.

Į tradicinę Naujametinę Lietuvos bajorų šventę susirinkę svečiai šiais linkėjimais dalijosi, didelį dėmesį skyrė labdarai, dosniai aukojo.

 

Bajorijos istorija kupina puikių aukojimo, dosnumo pavyzdžių, tad ir šio šventinio renginio metu vyko puikių atsiliepimų sulaukusi labdaros-paramos loterija – kaip gilias mecenatystės tradicijas turinti dosnumo erdvė .

Ypatingai džiugino pačių bajorų (ar bajorų giminių) įsteigti, aukojami prizai – knygos, paveikslai, meno dirbiniai, rankdarbiai, saldžios dovanos. Su dideliu nuoširdumu bajorų  menininkų, verslo, kultūros atstovų labdarai skirtos dovanos suteikė daug  džiaugsmo jas laimėjusiems bajorams, o visos loterijai ir labdaros aukcionui skirtos lėšos bus perduotos Šv. Jurgio Kankinio konvento bažnyčios reikmėms. Šiuo nelengvu laikotarpiu ši parama yra ypatingai laukiama.

 

Šventės metu koncertavo Kauno muzikinio teatro solistai – Lietuvos ir tarptautinių konkursų laureatai, bendrijos „Harmonijos renginiai“ nariai: Gytis Murauskas, Emilija Bagdonaitė; akomponavo pianistė Domantė Matulevičiūtė. Dviejų dalių koncertinėje programoje skambėjo arijos iš žinomiausių operų, operečių.

                           

Nuoširdžią, džiaugsmingą vakaro nuotaiką kūrė vedantysis p. Vilius Kaminskas.

Dėkojame visiems bajorams už nuostabią šventę, kurią sukūrėme visi kartu!

Iki naujų susitikimų, prasmingų darbų ir švenčių!   

Kristina Giedraitienė

Kauno apskrities bajorų draugijos Vadė